Cestovní doklady


PODMÍNKY CESTOVÁNÍ PO ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE


Každý občan České republiky se může dovolávat práva svobodného pohybu a pobytu v jiném členském státě EU, a to na základě těchto ustanovení: článku 45 Listiny základních práv Evropské unie článku 3 Smlouvy o Evropské unii článku 21 Smlouvy o fungování Evropské unie
Například článek 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že každý občan Evropské unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Od roku 2012 musí mít každé dítě bez rozdílu věku vlastní platný cestovní pas.
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů byly platné pouze do 26. června 2012, po tomto datu mohou děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů
V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

BULHARSKO


Podmínky pro vstup do země: Občané České republiky potřebují pro vstup do Bulharska platný občanský průkaz nebo cestovní pas, který musí platit po dobu pobytu v Bulharsku. Od roku 2012 musí mít každé dítě vlastní pas. Občané členských zemí Evropské unie víza k cestě do Bulharska v současnosti nepotřebují. Státní příslušníci ostatních zemí a osoby bez státní příslušnosti se musí o pasových a vízových povinnostech a zdravotních formalitách informovat u příslušného konzulátu nebo velvyslanectví Pro občany jiných zemí obecně platí, že žádost o vízum je nutné podat minimálně 3 pracovní dny před cestou a jejich cestovní doklady by měly platit ještě 3 měsíce po termínu pobytu v Bulharsku.
Upozornění: s platností od 1. 1. 2014 došlo k úpravě Přepravních podmínek letecké společnosti Travel Service, podle nichž cestující do zemí mimo Schengenský prostor (Bulharsko) může být přepravcem odmítnut k přepravě již při odletu z ČR v případě, že v době odletu nesplňuje vstupní požadavky pro návrat do země letiště odletu.
Měna: Místní měnou je leva – BGN. Orientační směnný kurs k datu 1. 1. 2014: 1 BGN = cca 14,023 Kč.
Dovoz a vývoz leva a cizí měny, vzácných kovů a drahých kamenů: od 15. 6. 2007 Bulharsko uplatňuje nařízení Rady a EP č. 1889/2005 o kontrolách finančních prostředků vstupujících nebo vystupujících z prostoru Společenství. Volně lze dovážet nebo vyvážet částku do 10 000 EUR nebo protihodnotu v jiné měně. Zahraniční fyzické osoby povinně vyplňují a předkládají celním orgánům devizové celní prohlášení, pokud dovážejí nebo vyvážejí částku vyšší než 10 000 EUR nebo její protihodnotu v cizí měně.
Celní ustanovení: Bezcelní dovoz a vývoz se vztahuje jen na věci osobní potřeby, které svým množstvím a hodnotou nemají obchodní charakter. Co se týká množství zboží, používá se definice „přiměřené množství“, přičemž pro občany EU platí u dovozu a vývozu alkoholických a tabákových výrobků liberálnější režim. Všechny ostatní věci, zejména drahá elektronika, šperky aj., je třeba deklarovat. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz a vývoz starožitností.
Upozornění: Nedeklarované finanční prostředky (v hodnotě nad 10 000 EUR), vzácné kovy nebo drahé kameny v převyšujících množstvích jsou orgány celní kontroly oprávněné zabavit a propadají ve prospěch státu. V závažnějších případech hrozí i trestní stíhání osoby, resp. zabavení vozidla, ve kterém byly tyto předměty převáženy.
Platební karty: Všechny běžné kreditní karty akceptují od léta 2002 téměř všude. Ve všech přímořských letoviscích najdete EC automaty (max. 200 BGL/den). Eurošeky a cestovní šeky přijímají a vymění v každém hotelu.
Zdravotnictví: Velvyslanectví ČR v Sofii zásadně doporučuje, aby občané ČR před svou cestou do Bulharska uzavřeli cestovní zdravotní připojištění pokrývající nezbytnou zdravotní péči v plném rozsahu, stejně jako i náklady na repatriaci do ČR v případě úrazu či úmrtí.
Od vstupu Bulharska do EU (1. 1. 2007) je zde ve zdravotnických zařízeních, které jsou součástí systému veřejného zdravotního pojištění, českým občanům poskytována neodkladná lékařská péče na základě evropského průkazu zdravotního pojištění za stejných podmínek jako bulharským občanům. Tato péče v žádném případě nezahrnuje náklady na repatriaci do ČR v případě zranění či úmrtí. Tyto náklady v řádu desítek až stovek tisíc Kč musí v případě potřeby hradit přímo daný občan ČR či jeho příbuzní. V Bulharsku také existuje u některých standardních lékařských výkonů daleko vyšší finanční spoluúčast ze strany pacienta a obvyklé je hrazení některých lékařských pomůcek a léků, a to např. i při operacích apod. Hrazení těchto nákladů se opět lze vyhnout pouze uzavřením cestovního zdravotního připojištění. V případě provozování rizikových sportů (létání na rogalech, vodní sporty, horolezectví aj.) je nutné mít speciální připojištění pokrývající i tyto aktivity
Důležitá telefonní čísla:
Předvolba z ČR do BG: +359 Předvolby v BG: 02 (Sofie), 056 (Burgas), 052 (Varna)
Tísňová linka 112: Od 30. 9. 2008 je na území Bulharska funkční národní systém tísňového volání na jednotné evropské číslo 112. Příjem tísňových volání se uskutečňuje ve světových jazycích (angličtina, němčina, francouzština, ruština), v regionálních jazycích a podle nejnovějších informací i v češtině.
Lékařská první pomoc („barza pomošt“): 150 Policie (i dopravní): 166 Hasiči: 160 Lékárny s nepřetržitým provozem: 178
Velvyslanectví ČR v Bulharsku: +359 2 9486 800, Fax.: +359 2 9486 818 Pohotovostní telefon na konzulární službu velvyslanectví pro případ nouze mimo pracovní dobu: +359 888 398 045 (z BG: 0888 398 045)
Honorární konzulát ve Varně: +359 52 641 775, +359 887 648029 Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů a volání v nočních hodinách: +359 52 500 626
Více informací o podmínkách pro vstup do země, celních a devizových ustanovení lze získat na Velvyslanectví Bulharské republiky: Krakovská 6, 110 00 Praha 1, tel: 222 211 258, 222 212 011.

ŘECKO


Podmínky pro vstup do země: Občané České republiky potřebují pro vstup do Řecka platný občanský průkaz nebo cestovní pas, který musí být po návratu do ČR platný ještě minimálně 3 měsíce. Od roku 2012 musí mít každé dítě vlastní pas. Občané členských zemí Evropské unie víza k cestě do Řecka v současnosti nepotřebují. Státní příslušníci ostatních zemí a osoby bez státní příslušnosti se musí o pasových a vízových povinnostech a zdravotních formalitách informovat u příslušného konzulátu nebo velvyslanectví. Osoby ze zemí mimo EU, žijící v České republice a mající platné povolení k pobytu, mohou do Řecka vycestovat s platným cestovním pasem bez víza (na dobu maximálně 90 dnů). Povolení k pobytu musí být zapsáno v cestovním pasu nebo na samostatném dokumentu vystaveném ve spojení s pasem. Cestovní pas a povolení k pobytu musí být po návratu z Řecka platné ještě minimálně 3 měsíce.
Zvířata musí být vybavena cestovním pasem, obsahujícím záznamy o očipování nebo tetování a o provedených očkováních (povinně proti vzteklině).
Měna: Národní měnou je euro – €. Orientační směnný kurs k datu 1. 1. 2014: 1 € = cca
27,425 Kč. V hotovosti lze převážet nejvíce 10 000 EUR, resp. ekvivalent této částky v jiné
měně.
Platební karty: Přijímají všechny banky i řada obchodů.
Od 1. 1. 2012 je v Řecku možné hradit hotově zboží a služby (včetně plateb ve prospěch státu či zdravotních a sociálních pojišťoven) v hodnotě do 1 500,- EUR.
Celní ustanovení: Fyzická osoba může, bez povinnosti dorovnat spotřební daň a bez sankčních poplatků, dovézt z ČR do Řecka a vyvézt z Řecka do ČR následující zboží v uvedených množstevních limitech za podmínky, že toto zboží je určeno k osobní potřebě, nikoli pro účely obchodu či řemesla, a nepodléhá zákazu dovozu do Řecka (resp. průvozu):
Množstevní limity:
-10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 % - 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.) - 90 litrů vína, z toho u šumivých vín 60 litrů - 110 litrů piva - 800 ks cigaret - 400 ks cigarillos (krátkých doutníků) a doutníků o váze menší než 3 gr/kus - 200 ks ostatních doutníků - 1 kg tabáku.
Bez zvláštního povolení je zakázán vývoz a dovoz zbraní a střeliva, léků (vyjma těch určených pro osobní potřebu), starožitností a uměleckých předmětů, chráněných rostlin, zvířat a přírodnin.
Převoz a přechovávání i malého množství drog je často trestáno dlouholetým vězením. Nošení nože nebo slzného spreje je posuzováno jako nepovolené ozbrojování.
Zdravotnictví: Občan ČR má po předložení Evropské karty zdravotního pojištění nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec státní pojišťovny I.K.A. (v překladu Úřad sociálního pojištění), která je od r. 2011 začleněna do tzv. E.O.P.Y.Y. (tzv. Jednotný systém poskytování zdravotnických služeb). Návštěvu u lékaře I.K.A. lze sjednat na tel. čísle 184, kde lze také získat bližší informace o tom, jak v daném případě postupovat. Je ovšem nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků. Pohotovostní službu poskytují řecké státní nemocnice. V případě ošetření v nesmluvním zařízení je třeba, aby pacient upozornil lékaře, že chce být ošetřen jako pojištěnec I.K.A./ E.O.P.Y.Y. Převoz do ČR v případě onemocnění či úrazu, a v případě úmrtí též převoz tělesných pozůstatků, není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. Z tohoto důvodu se doporučuje před cestou sjednání komerčního zdravotního připojištění.
Důležitá telefonní čísla:
Předvolba z ČR do Řecka: +30
Tísňová linka: 112
První pomoc: 166
Policie: 100
Turistická policie: 171
Hasiči: 199
Pohotovostní lékárny a nemocnice: 14944
Velvyslanectví České republiky v Řecku: G. Seferis Str. 6, Palaio Psychico, 154 52 Athens
Úřední hodiny pro veřejnost: středa 09.00 - 15.30
Tel.: +30/2106713755, 2106719701, 2106725332, přímá provolba +30/21067299 + linka, KO +30/2106729912.
Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů a volání v nočních hodinách: +30/6944733769
Honorární konzulát Heraklion: Giamalaki & Sof. Venizelou 50, 712 02 Heraklion
Tel.: +302810/222852
Provozní hodiny úřadu:
středa, čtvrtek 09.00 - 12.00
Více informací o podmínkách pro vstup do země, celních a devizových ustanovení lze získat na Velvyslanectví Řecké republiky: Na Ořechovce 559/19, 162 00 Praha 6 – Střešovice, tel: 222 250 943, 222 250 955.

ŠPANĚLSKO


Podmínky pro vstup do země: Občané České republiky potřebují pro vstup do Španělska platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Doklad musí být platný minimálně po dobu pobytu na území Španělska. Od roku 2012 musí mít každé dítě vlastní pas. Občané členských zemí Evropské unie víza k cestě do Španělska nepotřebují. Státní příslušníci ostatních zemí a osoby bez státní příslušnosti se musí o pasových a vízových povinnostech a zdravotních formalitách informovat u příslušného konzulátu nebo velvyslanectví. Osoby ze zemí mimo EU, žijící v České republice a mající platné povolení k pobytu, mohou do Řecka vycestovat s platným cestovním pasem bez víza (na dobu maximálně 90 dnů). Povolení k pobytu musí být zapsáno v cestovním pasu nebo na samostatném dokumentu vystaveném ve spojení s pasem. Cestovní pas a povolení k pobytu musí být po návratu ze Španělska platné ještě minimálně 3 měsíce.
Měna: Národní měnou je euro – €. Orientační směnný kurs k datu 1.1. 2014: 1 € = cca
27,425 Kč. V hotovosti lze převážet nejvíce 10 000 EUR, resp. ekvivalent této částky v jiné
měně.
Platební karty: Přijímají všechny banky i řada obchodů.
Celní ustanovení: V rámci Evropské unie platí volný pohyb zboží, nicméně určitou výjimkou z tohoto volného režimu je zboží, které podléhá spotřební dani. Bez dodatečných poplatků je možné převážet v rámci zemí EU limitované množství tohoto zboží pro osobní potřebu. Pro obecné množstevní vymezení osobní spotřeby byly pro Španělsko stanoveny tyto limity:
-10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 % - 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.) - 90 litrů vína, z toho u šumivých vín 60 litrů - 110 litrů piva - 800 ks cigaret - 400 ks krátkých doutníků a doutníků o váze menší než 3 gr/kus - 200 ks ostatních doutníků - 1 kg tabáku.
Zdravotnictví: Před odjezdem by měl cestovatel požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pokud příslušná zdravotní pojišťovna průkaz ještě nevydává nebo jeho vydání není technicky možné, postačí vystavení Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. S tímto průkazem je možno se v případě potřeby přímo obrátit na veřejná zdravotnická zařízení ve Španělsku. Ošetření nebude hradit pacient (bude hrazeno českou pojišťovnou). Za léky je nutno zaplatit spoluúčast cca 40 %, která je stejná pro španělské občany s výjimkou důchodců. Náklady na ošetření u zubního lékaře bude ve většině případů hradit sám pacient.
Pro turistické cesty se doporučuje kombinace „evropského průkazu" a komerčního cestovního pojištění, které by pokrývalo nadstandardní problémy spojené se zdravotními obtížemi a event. repatriací, odpovědností za škodu a ztrátou zavazadel.
Důležitá telefonní čísla:
Předvolba z ČR do Španělska: +34
Tísňová linka: 112 Občanská garda (Guardia Civil): 062 Národní policie (Policía Nacional): 091 Záchranná služba (Samur): 092
Velvyslanectví České republiky ve Španělsku: Avda. Pío XII, 22-24, 28016 Madrid
Tel.: +34 91 353 1880, sekretariát-91 353 1882, KO-91 353 1896-7
Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů a volání v nočních hodinách: +34 69 998 2307
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek 10.00 - 12.00
Konzulární jednatelství Barcelona: Travessera de Gracia 50, entresuelo 1a, 08021 Barcelona
Tel.: +34 93 241 3236
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 10.00 - 13.00
Honorární konzulát Palma de Mallorca: Pza. Sant Antoni, 11A, 3-der., 07002 Palma de Mallorca
Tel.: +34 97 110 5500
Provozní hodiny úřadu: pondělí, středa, pátek 10.00 - 12.00
Více informací o podmínkách pro vstup do země, celních a devizových ustanovení lze získat na Velvyslanectví Španělské republiky: Badeniho 401/4, 170 00 Praha 7, tel: 233 097 211.

TURECKO


Podmínky pro vstup do země: Vláda Turecké republiky zrušila s účinností od 1. ledna 2005 vízovou povinnost pro držitele cestovních pasů České republiky, kteří cestují do Turecké republiky za turistickým účelem a jejichž pobyt nepřesáhne 90 dnů. Občané ČR, kteří cestují do Turecké republiky za jiným účelem než turistickým, si nadále musí k cestám do Turecké republiky obstarat vízum. Upozorňujeme všechny klienty, že do Turecka není možné cestovat pouze s občanským průkazem, protože Turecko není součástí Evropské unie. K cestování do Turecka je nutné mít cestovní pas, jehož doba platnosti přesahuje nejméně 150 dní od příletu do země. Od roku 2012 musí mít každé dítě vlastní cestovní pas. Občané členských zemí Evropské unie víza k cestě do Turecka za turistickým účelem a na max. 90 dnů, nepotřebují. Státní příslušníci ostatních zemí se musí o pasových a vízových povinnostech a zdravotních formalitách vztahujících se k jejich státní příslušnosti informovat u příslušného konzulátu nebo velvyslanectví.
Osoby, na něž se vztahuje vízová povinnost, bychom rádi informovali, že od 17. 4. 2013 zavedlo Turecko systém elektronického udělování víz. Elektronické vízum plně nahrazuje dosud na velvyslanectvích a hraničních přechodech vydávaná víza; jeho vyřízení je možné prostřednictvím internetové stránky www.evisa.gov.tr. Klientům, na něž se vízová povinnost vztahuje, doporučujeme, aby si víza obstarali před odletem do destinace, neboť se spekuluje o zrušení k 10. 4. 2014 vydávání víz na letištích a hraničních přechodech do Turecka.
Upozornění: s platností od 1. 1. 2014 došlo k úpravě Přepravních podmínek letecké společnosti Travel Service, podle nichž cestující do zemí mimo Schengenský prostor (Turecko) může být přepravcem odmítnut k přepravě již při odletu z ČR v případě, že v době odletu nesplňuje vstupní požadavky pro návrat do země letiště odletu.
Měna:
turecká lira – mezinárodní kód TRY, vnitrostátní TL. Orientační směnný kurs k datu 1. 1. 2014: 1 TRY = cca 9,275 Kč.
Cizí měny jsou volně směnitelné, v zahraničním obchodě se využívají USD i EUR. Používání cizích měn ve vnitřním platebním styku není zakázáno, některé obchody jej provozují běžně a ceny uvádějí buď v místní, nebo i volné měně. Z Turecka do země EU či ze země EU do Turecka lze v hotovosti dovézt/vyvézt maximálně 10 000,- EUR, či ekvivalent této částky. Pokud se bude jednat o cestu z Turecka do třetí země či ze třetí země do Turecka, platí maximální limit hotovosti ve výši 5 000,-USD, či jeho ekvivalentu.
Platební karty: Cestovní šeky a běžné kreditní karty přijímají banky, hotely a obchody.
Celní ustanovení:
Bezcelně lze do Turecka dovézt 200 ks cigaret, 50 ks cigár (tj. doutníků, jejichž váha nepřesahuje 3 g), 10 ks doutníků, 200 g cigaretového tabáku společně s 200 ks cigaretových papírků (nebo 200 g dýmkového tabáku nebo 200 g žvýkacího tabáku nebo 50 g šňupacího tabáku), 1 kg kávy, 1 kg instantní kávy, 500 g čaje, 1 kg cukrovinek, 1 kg čokolády, 1 láhev alkoholických nápojů o obsahu 100 cl nebo 2 láhve alkoholických nápojů o obsahu 75 cl, 5 balení parfému, toaletní vody nebo vody po holení, jejichž obsah nesmí přesahovat 120 ml. Léky, léčiva a zdravotní potřeby je možné bezcelně dovážet pouze pro osobní potřebu. Ostré náboje a zbraně nesmějí být dovezeny bez zvláštního povolení.
Obecně osvobození od cla platí pro zboží, jehož celková hodnota nepřekračuje 300 EUR, v případě dětí mladších 15 let je tato částka stanovena na 145 EUR. Podsekretariát celnic však má právo osvobození od cla omezit v závislosti na charakteru a množství zboží.
Vývoz starožitných předmětů (starších 100 let) je zakázán. Při vývozu nově vyrobeného koberce je nutno předložit doklad o koupi. Vývoz starších cenných předmětů podléhá povolení Generálního ředitelství pro správu muzeí. Vývozní kontroly jsou přísné a porušení předpisu je stíháno vysokými peněžními tresty a tresty odnětí svobody. Při koupi drahých koberců a uměleckých předmětů doporučujeme zejména v turistických oblastech zvýšenou obezřetnost s ohledem na časté případy podvodů.
Zakázán je dovoz drog a jiných omamných látek, obchodování s nimi a jejich spotřeba. Za nedovolenou výrobu, vývoz a dovoz omamných nebo psychotropních látek (již za 1 gram) hrozí trest odnětí svobody ve výši 10 až 20 let a vysoké peněžité tresty.
Zdravotnictví: Mezi ČR a TR existuje smlouva o sociálním zabezpečení, která pokrývá i zdravotní péči. Dle této dohody mají občané ČR v akutním případě nárok na bezplatné ošetření ve státních zdravotnických zařízeních, resp. na následné proplacení takto provedeného ošetření po návratu do ČR. Za tímto účelem je však nezbytné, aby si občan před cestou do Turecka u své české zdravotní pojišťovny obstaral formulář "CZ/TR 111".
Zmíněná dohoda nepokrývá náklady na repatriaci, vyžaduje spoluúčast (např. 20 % na předepsané léky) a v praxi se mohou objevit problémy při proplácení vzešlé z posuzování naléhavosti lékařského zákroku. Proto důrazně doporučujeme občanům ČR sjednat si standardní cestovní zdravotní připojištění na celou dobu pobytu v Turecku. Toto připojištění navíc umožňuje ošetření i v soukromých zdravotních zařízeních, kde kvalita poskytované péče je obecně vyšší, než u státních institucí.
Důležitá telefonní čísla:
Předvolba z ČR do Turecka: +90
Policie: 155
První pomoc: 112
Hasiči: 110
Velvyslanectví České republiky v Turecku: Kaptanpasa Sokak No. 15, G.O.P., 06700 Ankara
Tel.: ústředna (strom) +90312/405 61 39, recepce (přímá)-405 69 65, KO-405 69 54, sekretariát VV- 405 69 55-bez přepojení.
Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů a volání v nočních hodinách: +90532/375 13 87.
Úřední hodiny pro veřejnost: pátek 09.00 -12.00.
Honorární konzulát Antalya: Zerdalilik Mahallesi, 1385 Sokak No. 20/1, TR-07100 Antalya.
Tel.: +90242/3226183
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 09.00 - 19.00 (v letním období)
V době od 28.6 do 27. 7. 2014 je v Turecku ramadán. V této době nemusejí být veřejná zařízení jako např. banky, pošta, konzuláty apod. pravidelně otevřeny.
Více informací o podmínkách pro vstup do země, celních a devizových ustanovení lze získat na Velvyslanectví Turecké republiky: Na Ořechovce 69, 162 00 Praha 6, tel: 224 311 402, 224 311 938.

Daný obsah je informativní povahy. JK travel  neručí za případné změny vstupních podmínek do destinace,
ani za jakékoliv změny v celních a devizových ustanoveních. Doporučujeme vždy kontaktovat velvyslanectví dané
země před odletem do destinace.

.

                                                         JK travel - Jana Kodadová